Všeobecné obchodní podmínky překladatelských a tlumočnických služeb

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1 Poskytovatelem překladatelských a tlumočnických služeb je Mgr. Endre Szabó (sídlo: Na Hlinách 1843/2a, Praha 8, IČO: 65404335, tel: +420777676974, email: kontakt@madarstina.cz  („Poskytovatel“). Poskytovatel je podnikatel jednající v rámci své obchodní či jiné podnikatelské činnosti a přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů poskytuje objednatelům překladatelské a/nebo tlumočnické a/nebo další jazykové služby („Služby“).

 

1.2 Objednatel může být buď fyzická nebo právnická osoba jednající v postavení podnikatele, nebo fyzická osoba jednající v postavení spotřebitele („Objednatel“ nebo také „Spotřebitel“ při splnění zákonných podmínek). Pro účely přesného vymezení pojmu spotřebitel a podnikatel se použijí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

1.3 Tyto obchodní podmínky („Obchodní podmínky„) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran („Strany“), vzniklé v souvislosti a/nebo na základě smlouvy o poskytování Služeb, uzavírané mezi Poskytovatelem a Objednatelem („Smlouva“).

 

1.4 Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Webové stránce Poskytovatele a Objednateli je tak umožněna jejich archivace a reprodukce.

 

1.5 Znění Obchodních podmínek může Poskytovatel přiměřeně měnit či doplňovat, přičemž tyto změny budou Objednateli oznámeny zveřejněním na Webové stránce. Změna či doplnění Obchodních podmínek zakládají právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

 

2. DEFINICE

 

2.1 Pojem „Překlad“ zahrnuje jakýkoliv překlad (vč. ověřeného či neověřeného překladu) z maďarského do cizího (vč. českého) jazyka, z cizího (vč. českého) jazyka do maďarského jazyka.

 

2.2 Pojem „Tlumočení“ zahrnuje jakékoliv tlumočení poskytované Poskytovatelem Objednateli (vč. simultánního, konsekutivního, šeptaného či soudního tlumočení).

 

2.3 Pojem „Ověřený překlad“ zahrnuje překlad opatřený doložkou Poskytovatele jako soudního tlumočníka, vyhotovený v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnících. Ověřený překlad je neoddělitelně svázán s originálem nebo ověřenou fotokopií originálu překládaného dokumentu, a má proto výlučně tištěnou, případně může mít podobu elektronicky ověřeného překladu. Objednatel je povinen poskytnout Poskytovateli přiměřeně požadovanou součinnost, zejména mu včas dodat ověřovanou listinu, aby mohl být překlad včas vyhotoven.

 

2.4 Pojem „Neověřený překlad“ zahrnuje obyčejný překlad z maďarského do cizího (vč. českého) jazyka, z cizího (vč. českého) jazyka do maďarského jazyka.

 

2.5 Pojem „Simultánní tlumočení“ zahrnuje tlumočení, kdy Poskytovatel hovoří současně s řečníkem. Jeho tlumočený projev je účastníkům přenášen pomocí tlumočnické techniky. Při tomto druhu tlumočení je vždy zapotřebí minimálně dvou tlumočníků pro každou jazykovou kombinaci.

2.6 Pojem „Konsekutivní tlumočení“ zahrnuje tlumočení, kdy Poskytovatel tlumočí jednotlivé myšlenkové úseky řečníka. Při konsekutivním tlumočení není zapotřebí tlumočnické techniky.

2.7 Pojem „Šeptané tlumočení“ zahrnuje tlumočení, kdy Poskytovatel hovoří současně s mluveným projevem řečníka, ale bez pomoci tlumočnické techniky a přímo do ucha Objednatele nebo na speciální mikrofon (šepták).

 

2.8 Pojem „Smlouva“ představuje smlouvu o poskytování Služeb, uzavíranou dle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku mezi Poskytovatelem a Objednatelem.

 

2.10 Pojem „Spotřebitel“ představuje Objednatele, který je fyzickou osobu jednající v postavení spotřebitele ve smyslu příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

 

3. SMLOUVA

 

3.1 Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy o zajištění překladatelských a/nebo tlumočnických Služeb uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem a jsou pro obě Strany závazné.

 

3.2 Smlouva mezi Objednatelem a Poskytovatelem vzniká okamžikem, kdy Poskytovatel písemně potvrdí závaznou objednávku Služeb zadanou Objednatelem („Objednávka“), popř. kdy Objednatel písemně potvrdí případné dodatky, výhrady, omezení a/nebo jiné změny Objednávky učiněné ze strany Poskytovatele („Akceptace“).

 

3.3 Objednávka, v důsledku jejíž Akceptace dochází k uzavření Smlouvy, obsahuje:

 

3.3.1 sjednanou Cenu (tak, jak je tento pojem definován níže) a/nebo způsob jejího výpočtu (povinný údaj),

3.3.2 termín či lhůtu dodání a/nebo poskytnutí Služby (povinný údaj),

3.3.3 specifikaci poskytovaných Služeb, zda jde o Překlad či Tlumočení (povinný údaj),

3.3.4 identifikaci a fakturační údaje Objednatele (povinný údaj),

3.3.5 požadovaný způsob předání či provedení Služby; nebude-li v Objednávce požadovaný způsob předání či provedení Služby výslovně sjednán, uplatní se ustanovení čl. 5 těchto Obchodních podmínek,

3.3.6 účel, ke kterému bude zakázka užita; nebude-li v Objednávce účel zakázky výslovně uveden, bude vypracována bez zřetele k účelu, který Objednatel zamýšlel, přičemž v takovém případě se nejedná o vadu poskytnuté Služby,

3.3.7 další případná specifika poskytované Služby, jsou-li Stranami vyžadována (např. zda bude zakázka použita pro tisk, zda zakázka obsahuje odborné a jiné zvláštní výrazy, zkratky („Terminologie“), apod.).

 

3.4 Za úkony učiněné v písemné formě se považují i sdělení zaslaná elektronickou poštou (například emailem), elektronickým kontaktním formulářem Poskytovatele umístěném na webové stránce nebo faxem. Odchylná ujednání ve Smlouvě (tj. jejíž obsah je promítnut v Akceptované Objednávce) mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

 

3.5 Veškerá prezentace Služeb umístěná na Webové stránce je pouze informativního charakteru. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.6 Veškeré nabídky Služeb umístěné na Webové stránce jsou nezávazné a Poskytovatel není povinen ohledně těchto Služeb Smlouvu uzavřít.

 

3.7 Podmínkou uzavření Smlouvy a platnosti Akceptované Objednávky je uvedení a/nebo sjednání všech povinných údajů dle čl. 3 odst. 3.3. bodů 3.3.1. až 3.3.4. Obchodních podmínek. Objednatel podáním Objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito Obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří zásady ochrany údajů („Zásady ochrany údajů“), a že s nimi souhlasí ve znění platném a účinném v momentě podání Objednávky.

 

3.8 Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen s ním Smlouvu uzavřít, a to zejména pokud Smlouvu (včetně Obchodních podmínek) dříve podstatným způsobem porušil.

3.9 Objednatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Objednatelem při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. na internet, telefon apod.) jsou v běžné výši, v závislosti na tarifu telekomunikačních služeb Objednatele. Tyto náklady si Objednatel hradí sám.

 

3.10 Uzavření Smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených zákonem je ve smyslu ustanovení § 1726 Občanského zákoníku vyloučeno.

 

3.11 Objednatel bere na vědomí, že mohou nastat zvláštní případy (zpravidla Stranami nepředvídané, nechtěné, či náhodné okolnosti), kdy k uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Objednatelem nedojde. Půjde např. o případy, kdy Objednatel podá Objednávku za podmínek nebo za cenu poskytnutou omylem v důsledku chyby prostředků elektronické komunikace Poskytovatele.

 

3.12 Uzavřená Smlouva je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a bude přístupná Objednateli v podobě Akceptované Objednávky.

 

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1 Cenu a případné náklady spojené s dodáním Služeb dle Smlouvy bude mezi Poskytovatelem a Objednatelem vždy sjednána individuálně a bude součástí potvrzené Objednávky (dále jen „Cena“). Podkladem pro cenovou kalkulaci Služeb a/nebo způsob jejího určení může být i ceník Služeb uveřejněný na Webové stránce nebo poskytnutý Objednateli jinou vhodnou formou, popř. individuální cenový odhad poskytnutý Poskytovatelem Objednateli, který je však pouze orientační a není pro Poskytovatele závazný. Změny cen, jakož i veškeré další změny na Webové stránce jsou vyhrazeny.

 

4.2 Cenu za Překlad nebo Tlumočení určí Poskytovatel zejména na základě:

 

4.2.1 dokumentů, materiálů a/nebo jiných podkladů poskytnutých Objednatelem Poskytovateli pro účely poskytování Služeb („Zdrojové podklady“),

4.2.2 popisu Zdrojových podkladů Objednatelem,

4.2.3 popisu Tlumočení poskytnutého Objednatelem,

4.2.4 délky trvání Tlumočení (vč. délky jednotlivých akcí nebo částí akce, očekávaného času příchodu Poskytovatele na místo konání akce atp.),

4.2.5 času a dne, kdy se bude konat Tlumočení,

4.2.6 místa Tlumočení, nebo

4.2.7 účelu Překladu či Tlumočení a souvisejícího návodu poskytnutého Objednatelem.

 

4.3 Poskytovatel si vyhrazuje právo účtovat příplatky za Služby, a to zejména kvůli:

 

4.3.1 nesouvislému textu, obzvlášť složitému formátu nebo vzhledu Zdrojových podkladů,

4.3.2 neúplným či nesprávným Zdrojovým podkladům poskytnutým k Tlumočení,

4.3.3 špatně čitelné kopii nebo špatně srozumitelné nahrávce poskytnuté jako podklad k Překladu,

4.3.4 neuspokojující kvalitě zvuku na místě Tlumočení,

4.3.5 nadstandardně rozsáhlé Terminologické rešerši,

4.3.6 ověření Překladu nebo Tlumočení, nebo

4.3.7 přednostním (expresním) poskytnutím Služby.

 

4.4 Poskytovatel a Objednatel tímto výslovně sjednávají a souhlasí s tím, že vyskytnou-li se v průběhu poskytování Služeb po uzavření Smlouvy na základě Akceptované Objednávky okolnosti, které žádná ze Stran nemohla v okamžiku uzavření Smlouvy rozumně předpokládat ani ovlivnit a takovéto okolnosti by měly a/nebo mohly mít vliv na Cenu Služeb, bude Cena za Služby Stranami znovu projednána a odpovídajícím způsobem upravena. O vzniku takovýchto skutečností se kterákoliv Strana zavazuje druhou Stranu bezodkladně informovat.

 

4.5 Cenu může Objednatel uhradit následujícím způsobem:

 

4.5.1 bankovním převodem na účet Poskytovatele č. 2238329163/0800, vedený u České spořitelny („Účet Poskytovatele“), nebo

4.5.2 hotově, za podmínek uvedených v Objednávce.

 

4.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo požádat Objednatele o zálohu nebo o provedení úhrady o ve splátkách či zálohových platbách, v souladu se vzájemně dohodnutými podmínkami. Byla-li dohodnuta platba za Služby ve splátkách či zálohových platbách, v případě prodlení Objednatele s úhradou kterékoliv splátky či zálohové platby je Poskytovatel oprávněn přerušit práce na příslušných Službách, dokud nebude platba po splatnosti uhrazena.

 

4.7 V případě, že Objednatel požaduje zajistit úředně ověřené kopie dokumentů a/nebo jiné obdobné služby (např. kurýrní služby, DTP služby apod.), vyúčtuje mu Poskytovatel skutečně vynaložené náklady na tyto dodatečné služby, pokud nebyly výslovně zahrnuty v Ceně.

 

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno právními předpisy, vystaví Poskytovatel ohledně poskytnutých Služeb Objednateli daňový doklad – fakturu („Faktura“).

 

4.9 Fakturu vystaví Poskytovatel Objednateli vždy po řádném poskytnutí Služeb, není-li sjednáno jinak. Faktura je splatná ve lhůtě 14 dnů od jejího vystavení, není-li sjednáno jinak. Fakturu Objednatel uhradí bezhotovostním převodem na Účet Poskytovatele, není-li sjednáno jinak.

 

4.10 V případě plateb bezhotovostním převodem na Účet Poskytovatele je Objednatel povinen uhradit Cenu za Služby společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je číslo Faktury. V případě bezhotovostních plateb je závazek Objednatele uhradit Cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na Účet Poskytovatele.

 

4.11 Poskytovatel je plátcem DPH. V případě poskytování Služeb Objednatelům usazeným v České republice bude k Ceně připočtena DPH v zákonné výši. V případě poskytování Služeb Objednatelům usazeným mimo EU nebo Objednatelům usazeným v EU, kteří nejsou plátci DPH, bude k Ceně rovněž připočtena DPH v zákonné výši. V případě poskytování Služeb Objednatelům usazeným v EU, kteří jsou plátci DPH, se u DPH uplatní tzv. přenesená daňová povinnost.

 

4.12 V případě prodlení Objednatele s úhradou za poskytnuté Služby dle Smlouvy vzniká Poskytovateli nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. Tím není dotčeno právo na náhradu případně vzniklé škody.

 

5. LHŮTY PLNĚNÍ A ZPŮSOB POSKYTNUTÍ SLUŽEB

 

5.1 Pro Poskytovatele i Objednatele jsou závazné pouze lhůty stanovené v Akceptované Objednávce (resp. ve Smlouvě). Jakékoliv lhůty dodání Překladu dohodnuté mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou závazné nejdříve po seznámení Poskytovatele se Zdrojovými podklady.

 

5.2 Poskytovatel je povinen Překlad předat a Objednatel je povinen Překlad převzít ve lhůtě a způsobem uvedeným v potvrzené Objednávce (např. e-mailem, poštou, kurýrní službou apod.). Není-li výslovně ujednáno jinak a umožňuje-li to povaha Překladu, je Poskytovatel oprávněn Překlad předat a Objednatel je povinen Překlad převzít v tištěné podobě prostřednictvím pošty, kurýrní služby apod. a/nebo v elektronické podobě prostřednictvím emailu (dle volby Poskytovatele). Překlad se považuje za řádně předaný okamžikem jeho odeslání Poskytovatelem Objednateli.

5.3 Pokud nebude možné Překlad doručit ze závažných objektivních důvodů způsobem uvedeným v potvrzené Objednávce, je Poskytovatel oprávněn zvolit vhodný náhradní způsob doručení Překladu (dle volby Poskytovatele) na náklad Objednatele.

 

5.4  Místem plnění je u všech Služeb vyžadujících fyzické předání dokumentů v tištěné či jiné podobě sídlo Poskytovatele či případně některá z poboček Poskytovatele dle potvrzené Objednávky či dohody s Objednatelem. Na stejném místě je rovněž Objednatel povinen předat veškeré Zdrojové podklady a/nebo jiné materiály nezbytné pro řádné poskytnutí Služeb Poskytovatelem.

 

5.5 Tlumočení se bude konat v čase a místě určeném v Objednávce, není-li sjednáno jinak.

 

5.6 Poskytovatel si vyhrazuje právo dělat přiměřené pauzy mezi jednotlivými částmi Tlumočení, na základě předchozí domluvy s Objednatelem.

 

5.7 Pokud Objednatel objednává Simultánní tlumočení, zajistí přítomnost minimálně dvou tlumočníků v kabině pro danou jazykovou kombinaci, a také vhodnou tlumočnickou techniku pro všechny tlumočníky během celého tlumočnického úkonu.

 

5.8 Pokud Tlumočení zahrnuje Šeptané tlumočení, toto Tlumočení bude pokud možno trvat bez přerušení (přestávky) maximálně 30 minut. Pokud toto Tlumočení má trvat více než 30 minut bez přerušení (přestávky), Objednatel se o tomto zavazuje Poskytovatele v dostatečném předstihu informovat (nejpozději do 48 hodin před začátkem Tlumočení) tak, aby Poskytovatel byl schopen zajistit přítomnost druhého tlumočníka na náklady Objednatele.

 

5.9 Poskytovatel si v případě potřeby vyhrazuje právo zajistit za sebe náhradu, která bude disponovat nezbytnými dovednostmi a kvalifikací k úspěšnému poskytnutí Služeb ke spokojenosti Objednatele. V takovém případě Poskytovatel nadále odpovídá za poskytnutí Služeb, a to v plném rozsahu.

 

6. UKONČENÍ SMLOUVY

 

6.1 Spotřebitel má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy do čtrnácti (14) dnů odstoupit, nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.3 či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit. Odstoupení od Smlouvy musí být Poskytovateli odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

 

6.2 Pro odstoupení od Smlouvy může Spotřebitel využit elektronický formulář, který tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.

 

6.3 V případě odstoupení od Smlouvy dle těchto Obchodních podmínek vrátí Poskytovatel přijaté peněžní prostředky Objednateli do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy na účet určený Objednatelem.

 

6.4 Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nemůže odstoupit zejména od smlouvy:

 

6.4.1 o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil

spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

6.5 Spotřebitel tímto výslovně žádá Poskytovatele o započetí plnění Smlouvy před uplynutím lhůty k odstoupení od Smlouvy.

 

6.6 V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu tohoto článku Obchodních podmínek bylo již s poskytováním Služeb započato, Strany tímto sjednávají a prohlašují, že se tak stalo na základě výslovné žádosti Objednatele (tj. na základě příslušné Objednávky) a Objednatel je v takovém případě povinen uhradit Poskytovateli poměrnou část Ceny Služeb již Objednateli poskytnutých.

 

6.7 V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy ve smyslu tohoto článku Obchodních podmínek byly již Objednateli objednané Služby v celém rozsahu poskytnuty, Strany tímto sjednávají a prohlašují, že se tak stalo na základě výslovné žádosti Objednatele (tj. na základě příslušné Objednávky) a Objednatel v takovém případě nemá právo od Smlouvy odstoupit.

 

6.8 Poskytovatel je oprávněn ukončit Smlouvu písemnou výpovědí s okamžitou platností a účinností (tj. bez výpovědní doby), pokud (i) Objednatel poruší jakékoliv ustanovení Podmínek, (ii) Objednatel se dostane do prodlení s úhradou kterékoliv splatné pohledávky dle Smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek, a/nebo (iii) je Poskytovatel povinen tak učinit na základě platných právních předpisů nebo vykonatelného rozhodnutí soudu, správního orgánu, úřadu a/nebo profesní organizace.

 

7. REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1 Práva Objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925 Občanského zákoníku. Objednatel je povinen oznámit vadu Poskytovateli (tj. uplatnit reklamaci) bez zbytečného odkladu poté, co mohl vadu při včasném využití Služby a dostatečné péči zjistit.

 

7.2 Poskytovatel plní vadně, zejména:

 

7.2.1 poskytne-li předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti;

7.2.2 neupozorní-li na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují;

7.2.3 ujistí-li Objednatele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se hodí k určitému užívání.

 

7.3 Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z Ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z Ceny.

 

7.4 Reklamaci Služeb lze uplatnit na e-mailové adrese: kontakt@madarstina.cz, přičemž Poskytovatel si vyhrazuje právo reklamaci nepřijmout, pokud neobsahuje jméno, příjmení a emailovou adresu Objednatele, popř. je jiným způsobem znemožněna identifikace Objednatele. Ohledně způsobu vyřízení reklamace bude Objednatel kontaktován prostřednictvím emailu.

 

7.5 Objednatel je povinen uplatnit reklamaci u Poskytovatele bez zbytečného odkladu od zjištění vady. Objednatel je povinen sdělit Poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po jejím oznámení

 

8. STORNO PODMÍNKY

 

8.1 Jestliže Objednatel zruší Objednávku Překladu po uzavření Smlouvy, je povinen uhradit Poskytovateli veškeré prokazatelně vzniklé související náklady včetně Ceny již poskytnutého plnění, to vše ve lhůtě 14 dnů od doručení Faktury k tomu vystavené Poskytovatelem.

 

8.2 Objednatel může zrušit Objednávku Tlumočnických Služeb nebo její část bez jakýchkoliv sankcí (storno poplatků) nejpozději 31 dní před plánovaným zahájením Tlumočení. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 30 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 20 % sjednané Ceny. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 20 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 30 % sjednané Ceny. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 14 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 40 % sjednané Ceny. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 10 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 50 % sjednané Ceny. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 7 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 70 % sjednané Ceny. Zruší-li Objednávku Tlumočnických Služeb do 5 dnů před plánovaným zahájením Tlumočení, uhradí náklady vzniklé přípravou Tlumočení nebo jeho části v pevně stanovené výši 100 % sjednané Ceny.

 

8.3 Poskytovatel neodpovídá Objednateli za jakoukoliv újmu, která mu vznikne neposkytnutím Služeb dle uzavřené Smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým poskytovatel nemohl zabránit (vyšší moc).

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.0 Ochrana osobních údajů Objednatele se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

 

9.1 Podmínky ochrany osobních údajů jsou podrobně uvedeny v Zásadách ochrany údajů, které jsou umístěny na Webové stránce.

 

10. AUTORSKÁ PRÁVA

 

10.0 Poskytovatel přijímá od Objednatele Zdrojové podklady s vědomím, že tím neporušuje jakákoli práva třetích osob a že ke Zdrojovým podkladům vlastní veškeré potřebná práva (zejm. autorská práva) a/nebo licence.

 

10.1 V případě, že při poskytování Služeb vznikne tvůrčím zpracováním díla jiného autorské dílo, tj. autorský překlad, platí pro Strany příslušná ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění.

 

10.2 Poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva jakékoliv osoby v důsledku a/nebo v průběhu poskytování Služeb.

 

10.3 Tlumočení se nesmí nahrávat, není-li sjednáno jinak.

 

11. MLČENLIVOST A DŮVĚRNÉ INFORMACE

 

11.1 Ustanovení a/nebo informace obsažené v a/nebo sdělené mezi Stranami v souvislosti se Zdrojovými podklady, Ověřenými překlady a/nebo Tlumočením, včetně jakýchkoliv informací sdělených mezi Stranami, které se dají označit jako důvěrné, citlivé, nebo představují obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku (zejm. informace o skutečnostech týkajících se např. nákladů, zisku, cenové struktury, organizace ekonomické činnosti, seznamů dodavatelů, zaměstnanců, zájemců a klientů, systému práce, obchodní politiky, obchodních vztahů a smluv, vnitřní organizace, know-how apod. kterékoliv Strany), jsou důvěrnými informacemi a žádná ze Stran je nesmí sdělit ani zpřístupnit jakékoli třetí osobě, bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.

 

11.2 Omezení uvedené v předchozím odstavci se nevztahuje na zpřístupnění informací:

11.2.1 obecně známých;

11.2.2 vyžadovaných právním předpisem a/nebo rozhodnutím vydaným příslušným orgánem; nebo

11.2.3 zaměstnancům a/nebo odborným poradcům kterékoli ze Stran, pokud jsou vázáni povinností mlčenlivosti minimálně ve stejném rozsahu, jaký obsahují tyto Obchodní podmínky.

 

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

12.1 Vztahy a případné spory vzniklé na základě Smlouvy budou řešeny výhradně podle práva České republiky a rozhodovány příslušnými soudy České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitelů vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

12.2 Stane-li se některé ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, použije se namísto něho takové ustanovení, jehož smysl se mu co nejvíce podobá. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost či účinnost ostatních ustanovení. Jakékoliv změny či dodatky Smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

12.3 Poskytovatel je oprávněn k prodeji zboží či poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění a činnost Poskytovatele nepodléhá žádnému dalšímu povolení. Soudní překlady provádí Poskytovatel na základě jmenování v souladu se zákonem o znalcích a tlumočnících.

 

12.4 Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je orgánem příslušným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených platnými právními předpisy. Více informací naleznete na webových stránkách:

 

12.4.1 https://www.adr.coi.cz/cs

 

12.5 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, je kontaktním místem ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line. Více informací naleznete na webových stránkách: http://www.evropskyspotrebitel.cz

 

12.6 Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

 

12.7 Poskytovatel není ve vztahu k Objednateli (Spotřebiteli) vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 

12.8 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouvu lze uzavřít v jazyce českém nebo maďarském.

 

 

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Ke stažení ZDE.

© Madarstina.cz, všechna práva vyhrazena.